Høring om vejbyggelinjer langs Århusvej og Clausholmvej igangsættes

Vejbyggelinjer tinglyses på ejendomme langs offentlige veje, for at sikre muligheden for at udvide vejene eller for at sikre muligheden for anlæg af nye veje eller forlægninger.

20. august 2018 - Oprettet af Britt Appelon

Fornyelse af § 41 vejbyggelinjer

Vejbyggelinjer til sikring af udvidelse af eksisterende veje pålægges efter Vejlovens §40, mens vejbyggelinjer til sikring af etablering af nye veje eller forlægninger pålægges efter §41. Der er tinglyst §40-vejbyggelinjer langs næsten alle tidligere amtsveje. Disse blev tinglyst i 1970'erne og har ingen udløbstid. Derudover er der på flere ejendomme langs Clausholmvej og Århusvej tinglyst §41-vejbyggelinjer til sikring af adgangen til en østlig broforbindelse (forlægning af Clausholmvej m.v.), samt etablering af visse bagveje i forbindelse med udvidelse af Århusvej som 4-sporet facadeløs vej. De ovennævnte §41-vejbyggelinjer er tinglyst hhv. den 31. januar 1977 og 2. september 1977.

Omfanget af kommunale og statslige vejbyggelinjer kan ses på dette kort.

Efter en lovændring i slutningen af halvfemserne kan §41-vejbyggelinjer kun pålægges for en periode af højst 10 år ad gangen og pålægget skal derfor forlænges hvert 10. år, hvis de fortsat vurderes at være relevante. Den første 10-års periode udløb den 1. juli 2009. Byrådet traf dengang beslutning om at forlænge perioden for de fleste af vejbyggelinjerne med yderligere 10 år. Denne 10-års periode udløber den 1. juli 2019.

Begge vejprojekter indgår fortsat i planlægningen af infrastrukturen i Randers. Infrastrukturplanen kan findes her. Byrådet har derfor den 11. juni 2018 besluttet at forlænge pålægget af vejbyggelinjerne med en ny 10 årig periode, med nedenstående undtagelser:

Clausholmvej:

Vejbyggelinjerne langs Clausholmvej omfatter en reservation til adgangen til en østlig broforbindelse over Randers Fjord samt sikring af alternativ adgang til Eskildsvej og forlængelse af Erik Klippings Vej.

§ 41-vejbyggelinjerne fra Kristrupvej til Clausholmvej til forlængelse af Erik Klippings Vej vurderes ikke at være nødvendige, da adgang kan ske direkte til Clausholmvej. Vejbyggelinjerne på de berørte ejendomme aflyses (nuværende matr. nr. 6a, 8an, 24m og 24l alle af Kristrup By, Kristrup).

Vejbyggelinjedeklarationen for adgangen til en østlig broforbindelse indeholder også bestemmelser om §40-vejbyggelinjer. Disse vejbyggelinjer vil fortsat være gældende på alle ejendomme.

Århusvej:

Vejbyggelinjerne langs Århusvej omfatter en reservation til udvidelse af vejen til en 4-sporet facadeløs vej samt sikring af adgange til de ejendomme, som hindres adgang direkte ud på Århusvej.

Fra Holmsgårdsvej til Århusvej er der vejbyggelinjer til sikring af etablering af et 4-benet kryds. Det løses med 2 signalanlæg ved hhv. Vorup Boulevard og Valdemarsvej. Vejbyggelinjerne på de berørte ejendomme aflyses (nuværende matr. nr. 108hb, 108hc, 108æ, 116c, 116b og 116e, alle af Kristrup By, Kristrup).

Syd for Vennelystvej er § 40 vejbyggelinjen mere restriktiv end § 41 vejbyggelinjen, hvor den til fulde dækker arealbehovet til udvidelse af Århusvej. § 41 vejbyggelinjerne på de berørte ejendomme aflyses (nuværende matr. nr. 7bø, 7ca, 7cb, 7cc, 7cd, 7ce og 7z, alle af Vorup By, Vorup og 173, 174 og 175, alle af Kristrup By, Kristrup).

Adgang fra Haraldsvej til matr.nr. 180 Kristrup by, Kristrup kan afkortes, da der er sket en matrikulær sammenlægning af 2 ejendomme. Vejbyggelinjerne på de berørte ejendomme aflyses (nuværende matr. nr. 117f og 180, Kristrup By, Kristrup).

Fra Kildevej til Bastrups Alle er der §41 vejbyggelinjer til sikring af forlængelse af Kildevej. Forvaltningen vurderer, at der ikke er behov for denne forlængelse, da Bastrups Alle ikke spærres mod Århusvej. Kildevej bliver en blind vej. Vejbyggelinjerne på de berørte ejendomme aflyses (nuværende matr. nr. 18bm, 18d, 42c, 42h og 42g, alle af Vorup By, Vorup)

Langs Århusvej er der tinglyst en separat deklaration om §40-vejbyggelinjer. Denne deklaration vil fortsat være gældende på alle ejendomme.

Beslutningen om fornyelse af vejbyggelinjerne meddeles de berørte ejere. Forvaltningen igangsætter derfor partshøringen af de berørte ejere.

Når en ejendom pålægges §41-vejbyggelinjer, har ejerne en tidsubegrænset ret til at kræve det vejbyggelinjebelagte areal eller evt. hele ejendommen overtaget af vejbestyrelsen. Dette selv om vejbyggelinjerne har været tinglyst siden 1977. Arealet kan kræves overtaget, hvis ejeren f.eks. afskæres fra at udnytte arealet på en økonomisk rimelig og forsvarlig måde. Hvis kommunen afviser at overtage en ejendom, vil sagen kunne ankes til Taksationskommissionen.