Spørg om Veje og Trafik

Hvad gør jeg, hvis gadelyset er gået i stykker?

Her på vores hjemmeside, kan du selv fejlmelde gadelyset ved hjælp af digital selvbetjening. Når du har fejlmeldt gadelyset, så vil Verdo udbedre fejlen.

Læs mere om belysning og fejlmeld gadelys digitalt.

Hvad gør jeg, hvis jeg ser en ujævn eller knækket flise på fortovet?

Under vores selvbetjeningsløsning 'Giv os et praj' kan du indberette skaden på fortovet.

Gå til digital selvbetjening.

Må jeg spærre/nedlægge en privat fællesvej på landet?

Vejmyndigheden (kommunen) skal ikke tage stilling til spærring eller nedlæggelse af en privat fællesvej på landet. Det er som udgangspunkt noget de vejberettigede afgør i fællesskab.

Men spærring/nedlæggelse skal anmeldes til: Randers Kommune, Natur og Miljø, Laksetorvet, 8920 Randers C, da Natur og Miljø sektionen skal tage stilling til, om vejen kan kræves opretholdt af hensyn til det offentliges adgang til rekreative områder.

Læs mere om nedlæggelse af veje og stier her.

Må jeg opbevare noget på offentligt vejareal?

Det offentlige vejareal må som udgangspunkt kun benyttes til almindelig færdsel, men hvis du har behov for midlertidigt, at få opstillet en container, et stillads, en kran eller lignende, så kan du søge om tilladelse til det, ved at rette henvendelse til Veje og Trafik.

Læs mere om anden brug af vejareal og søg om tilladelse her.

Hvordan anmelder jeg en personskade til kommunen?

Du skal udfylde en skadesanmeldelse, som du finder her på siden. Skadesanmeldelsen sendes til kommunen, som så behandler sagen.

Læs mere om skadesanmeldelse og hent blanketten her.

Hvad koster det at parkere i Randers Kommune?

Taksterne for parkering er inddelt i zoner. I grøn zone koster det 10,50 kr./timen at parkere, imens det i rød og blå zone koster 8.50 kr./timen.

Læs mere om takster og betaling, samt se et zonekort over parkeringsarealerne her.

Er der ladestandere til elbiler på de kommunale parkeringspladser?

Der findes parkeringspladser til elbiler fire forskellige steder i kommune. Ved Randers Regnskov, Trangstræde, Tinghuspladsen og Vestervold er der sat ladestandere op.

Læs mere om parkering med elbiler i Randers Kommune og se et oversigtskort her.

Hvordan klager jeg over en parkeringsafgift?

Hvis du mener, at din parkeringsafgift er uberettiget, så kan du indgive en klage til parkeringsafgifter@randers.dk. Inden du klager, skal du kontrollere afgiften grundigt, og i din klage skal du skrive en uddybende begrundelse for, hvorfor du mener, at afgiften er uberettiget.

Læs mere om klagevejledning for parkeringsafgifter og se mulige parkeringsforseelser her.

Hvad gør jeg, når der bliver kørt for stærkt på vejen, hvor jeg bor?

Hvis vejen ligger i byzone (50 km/t), så kan vejen eventuelt komme i betragtning til fartdæmpere ved at skrive til vejeogtrafik@randers.dk.

Hvis vejen ligger i landzone (80 km/t), så vil kommunen drøfte sagen med politiet på et færdselsmøde, hvis du skriver til vejeogtrafik@randers.dk. Med udgangspunkt i en hastighedsmåling kan resultatet af drøftelsen med politiet blive fartkontrol, lokal lavere skiltet hastighed eller lignende.

Læs mere om proceduren for fartdæmpere her.

Hvad gør jeg, hvis en stor gruppe skal med bussen?

Hvis en større gruppe mennesker skal med den kollektive trafik, så er det vigtigt, at du anmelder det til Midttrafik ved at udfylde en formular på deres hjemmeside. Midttrafik vurderer herefter, om der skal indsættes en ekstra bus.

Læs mere om grupperejser og anmeld grupperejser her.

Hvad gør jeg, hvis en bus er forsinket?

Hvis en bus gentagne gange er forsinket, eller hvis du oplever driftsforstyrrelse, så skal du rette henvendelse til Midttrafik, der har ansvaret for driften af busserne i Randers Kommune.

Kontakt Midttrafik her.

Hvad koster det, at køre med bussen?

Det er Midttrafik der fastsætter taksterne for buskørsel. Prisen afhænger af, hvilken billettype du vælger og hvor mange zoner du skal rejse. Det koster 20kr at køre med bybussen i Randers Kommune.

Læs mere om priser og billetter her.

Hvornår bliver der saltet eller ryddet sne på min vej?

Snerydningen afhænger altid af den mængde sne der falder, og det er derfor ikke muligt at sige præcist, hvornår de forskellige veje i kommunen vil blive ryddet eller saltet. 

Under menuen ’vintertjeneste’ kan du blandt andet læse om, hvordan vejene prioriteres i forhold til snerydning, og hvis der aktuelt er snefald eller glat føre, så kan du også se de veje, hvor snerydningen/saltningen er blevet igangsat under ’vintertrafik’.

Læs mere om vintertjenesten her.

Hvorfor salter kommunen ikke, når jeg nu kan se, at der er glat?

På klasse II, III og IV vejene saltes der først når der er konstateret glatte veje - dog kun mellem kl. 3.00 og 18.00.

Vintervagten holder øje med prognoserne for vejtemperaturen i løbet af natten. Hvis prognosen viser, at det forventes at blive + grader i løbet af morgenen, vurderes det, om der skal kaldes ud til saltning.

Læs mere om hvornår der saltes her.

Hvorfor bliver der ikke ryddet sne på fortovet?

Det er grundejeren, der selv har pligt til at rydde sne og salte på fortove og stier hurtigst muligt efter snefald.

Hvis en grundejer ikke salter eller rydder sne på sin grund, så kan du kontakte kommune via denne formular, og kommunen kan så påbyde grundejeren at få arbejdet udført.

Læs mere om grundejerens pligter ved snerydning her.

Kommer i og fjerner det sne som jeres plov har smidt op på fortovet/foran indkørslen m.m.?

Vi kommer ikke og fjerner sne som er smidt op på fortovet, det skal betragtes som et nyt snefald.

Selvom vi indskærper overfor vores chauffører at de skal køre efter forholdene, så kan det ved større snefald ikke undgås, at der vil blive kastet sne op på fortovene, når sneploven kommer kørende. Vi kommer normalt heller ikke og fjerner sne foran indkørslen, medmindre at hele vejens snemængde er læsset af foran en indkørsel.

Hvorfor ryddes der bedre i Randers fremfor i yderområderne?

De veje som har mest trafik har også højeste prioritet i forhold til snerydningen. Ensartede veje er prioriteret ens, uden at skelne imellem om vejene ligger i landsbyer eller i Randers by.

Læs mere om prioritering af snerydning her.

Hvorfor er der ikke blevet tømt skrald?

Sne og isglatte veje kan medføre, at du ikke får tømt dit skrald som normalt. Det kan blandt andet skyldes, at mange veje i området er ufarbare for skraldebilen, at der er store snevolde i vejkanterne, eller at der ikke er ryddet sne fra vejen og hen til din skraldespand.

Læs mere om afhentning af affald i snevejr her.