Nyt bybusnet 2017

Læs mere om det igangværende arbejde med bybusnettet i Randers.

Randers Kommune har sammen med Midttrafik undersøgt potentialerne ved at ændre bybusnettet i Randers. En større analyse af det nuværende net, hvor der bl.a. er gennemført en stor borgerundersøgelse i december 2015, ligger til grund for, at bybusnettet nu foreslås forbedret: Mere direkte linjer skal imødekomme ønskerne om kortere køretid, og der skal køres mest, hvor der er flest passagerer. Det skulle alt sammen gerne munde ud i et mere overskueligt bybusnet, som er mere effektivt, og som er nemt at gennemskue på grund af færre linjer.

Det nye system er bygget op om nye principper som byrådet vedtog i september 2016. Bybusnettet betjener det sammenhængende byområde, mens lokalruter og regionalruter blandt andet sikrer transport af skoleelever og pendlere fra oplandet til og fra Randers By. Teletaxa benyttes som supplerende kørselstilbud til både bybus, lokalbus og regionale ruter. Endelig fungerer den mere behovstilpassede flextur som supplement.

Nedenfor ses en tidsplan for projektet som har flere offentlige høringsfaser inden den endelige beslutning i marts 2017. Samtidig kan man finde de dokumenter, der har været behandlet politisk indtil nu.

Der er offentlig høring omkring status på det nye busnet i perioden 24. oktober  - 6. november 2016.

Tidsplan

September 2015 Temadrøftelse i miljø- og teknikudvalget.
  Beslutning om 'Kommissorium for undersøgelse af busbetjening'.
   
Februar 2016 Resultat af analyse af bybusnettet til behandling i miljø- og teknikudvalget.
   
April 2016 Principper for nyt busnet til behandling i miljø- og teknikudvalget.
   
April/maj 2016 Offentlig høring 'Principper for nyt bybusnet'.
   
September 2016 Endelig godkendelse af 'Principper for nyt bybusnet' i miljø- og teknikudvalget, økonomiudvalget og byrådet.
   
Oktober 2016 Status på nyt bybusnet: linjeføringer og frekvenser til behandling i miljø- og teknikudvalget.
   
Oktober/november 2016               Offentlig høring 'Status på nyt bybusnet'.
Borgermøder i Tånum, Haslund og Randers C.
   
   
December 2016 Forslag til nyt bybusnet til behandling i miljø- og teknikudvalget.
Udvalget valgte på mødet at udsætte beslutningen om et nyt bybusnet. Der skal forinden laves en ny kollektiv trafikplan for hele kommune.
   
Januar 2017 - udsat Offentlig høring ' Forslag til nyt bybusnet'.
   
Marts 2017 - udsat Godkendelse af nyt bybusnet i miljø- og teknikudvalget, økonomiudvalget og byrådet.
   
Juni 2017 - udsat Det nye bybusnet kan træde i kraft.

 

Resultat af analyse af bybusnettet

Grundprincipper for nyt busnet

Nyt bybusnet - status og høring

Bybusnettet udsat

I december 2016 besluttede miljø- og teknikudvalget at udsætte arbejdet med det nye bybusnet og i stedet igangsætte et arbejde med en ny kollektiv trafikplan for hele kommunen. I arbejdet med den kollektive trafikplan skal der blandt andet laves et forsøg med Flexbus på to regionale ruter.

Formålet med trafikplanen er at få kortlagt kommunens kollektive trafik og skabe en retning for det fremtidige serviceniveau i henholdsvis byen og landdistriktet. Først når arbejdet med den kollektive trafikplan er afsluttet kan der træffes beslutning om det nye bybusnet.  

Kollektiv trafikplan Randers Kommune