Hækklipning

Beplantning – uden gene for andre

Færdsel på fortove, rabatter og stier skal helst kunne ske uden gene for de gående. Derfor har grundejerne pligt til at holde hække, buske, træer og anden beplantning langs fortovet, rabatten eller stien så langt tilbageskåret til skel som muligt, uanset om ejendommen grænser op til en privat fællesvej eller en kommunevej.

Det betyder, at der skal være en frihøjde over fortov, rabat og sti på min. 2,8 m og over kørebane på min. 4,5 m. Ingen beplantning må skygge for vejbelysning eller dække for vejskilte og lignende.

Vejmyndigheden, som i de fleste tilfælde er kommunen, kan kræve, at beplantningen på eller ved fortov, rabat og sti fjernes eller beskæres, når det er nødvendigt af hensyn til færdslen. Hvis det efter henvendelse til grundejeren ikke sker, kan kommunen lade beskæringen udføre på grundejerens regning.

Du kan læse mere om beskæring af hæk her.