Ofte stillede spørgsmål til nedklassificering

Når veje bliver privatiseret, kommer der mange forskellige spørgsmål. Kommunen har her prøvet at svare på de mest almindelige.

Kan jeg sige nej til at få vejret til en vej som privatiseres?

Ja, det kan du godt, hvis du har en anden adgang.

Hvis du senere får brug for adgang til vejen som privatiseres, f.eks. i forbindelse med en udstykning af din ejendom, skal du dog selv skaffe dig en vejret. Det er kommunen ikke behjælpelig med.

Kan jeg sige at andre ikke skal have vejret?

Det kan du kun, hvis de har en anden adgang.

Bliver kloakkerne også overdraget?

Ja og nej.

Hvis der er rendestensriste langs vejen, overdrages disse sammen med stikledningerne, da de er der af hensyn til færdslen på vejen.

Hovedkloakken tilhører Vandmiljø Randers og kan ikke overdrages.

Der sker derfor heller ingen ændringer i forhold til betaling for f.eks. separering af kloakkerne.

Bliver jeg erstatningsansvarlig for ulykker der sker på vejen?

Kun hvis du har handlet ansvarspådragende, kan du pålægges et erstatningsansvar for en eventuel ulykke. Det betyder, at ulykken skal være sket som følge af vejens dårlige tilstand, for at du kan blive erstatningsansvarlig.

Må vi spærre vores grusvej for gennemkørende trafik?

Hvis vejen ligger i landzone, må I gerne spærre den for gennem kørende trafik, hvis I er enige om det. Hvis I samtidig spærrer for gående og cyklende trafik, skal I dog sende en ansøgning til natur@randers.dk. Så vil det blive vurderet om vejen falder ind under naturbeskyttelsesloven, og skal opretholdes for gående og cyklende.

Hvis i derimod vil nedlægge en del eller hele vejen, kræver det en tilladelse fra kommunen.

Vigtigt! Vær opmærksom på, at hvis en spærring placeres, så der ligger huse på hver side af afspærringen, skal der ske adresseændringer, så beredskabet kan finde hurtigst muligt frem. Derfor skal I huske at fortælle kommunen, hvis I spærrer vejen for kørende trafik.

Bliver gadelamperne overdraget?

Det er en individuel vurdering ved hver vej om der skal opretholdes belysning på vejen. Hvis kommunen vurderer at der skal være gadelys af hensyn til den offentlige almene færdsel, overdrages gadelamperne ikke. Det vil fremgå af tilstandsrapporten om lamperne overdrages.

Hvad er en stamvej?

En stamvej er en vej mellem boligveje i et boligkvarter og sekundærvej. Stamveje er som hovedregel facadeløse, det vil sige uden tilknyttet beboelse med dertil hørende ind- og udkørsel. Sådanne veje kan betjene buslinjer.

En stamvej kan godt være privat fællesvej, hvis den alene betjener et afgrænset område bestående af andre private fællesveje, og dermed ikke har udefrakommende gennemkørende færdsel.