Proces for nedklassificering

Grundejerne langs disse veje overtager derefter den fulde vedligeholdelse af vejene, inklusiv glatførebekæmpelse, snerydning og oprensning af rendestensbrønde.

Grundejerne langs disse veje overtager derefter den fulde vedligeholdelse af vejene, inklusiv glatførebekæmpelse, snerydning og oprensning af rendestensbrønde.

For at vejen kan nedklassificeres, skal den være i god og forsvarlig stand. Vejens stand dokumenteres med en tilstandsrapport. 

Du kan læse vejledningen til udarbejdelse af tilstandsrapporter her.

Vejledningen indeholder også billeder, der viser hvordan veje kan se ud og stadig leve op til kravene til vejenes stand.

Proces for nedklassificering

Kommunen kan tidligst træffe endelig beslutning om, at en vej skal overgå fra kommunevej til privat fællesvej 4 år efter, at kommunen har offentliggjort, at den påtænker en sådan beslutning. Den endelige beslutning skal træffes senest 6 år efter offentliggørelsen. Offentliggørelsen vil ske på kommunens hjemmeside.

Ved en påtænkt beslutning om, at en vej skal overgå til privat fællesvej, skal kommunen udarbejde en foreløbig tilstandsrapport for at dokumentere, at vejen og dens udstyr er i god og forsvarlig stand i forhold til den fremtidige færdsel på vejen.

Inden den endelige beslutning træffes, skal de berørte grundejere høres, både om beslutningen og om den foreløbige tilstandsrapport. Grundejerne får en frist på 12 uger til at komme med indsigelser. Tilstandsrapporten skal samtidig offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Når fristen er udløbet, fremsendes en endelig tilstandsrapport til de berørte grundejere med klagefrist på 4 uger, samtidig med at rapporten offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Den endelige beslutning om at en vej skal overgå til privat fællesvej, kan først træffes efter klagefristens udløb.

Hvis der er klaget over tilstandsrapporten, kan der tidligst træffes endelig beslutning, når der er truffet afgørelse i klagesagen.