By- og landzoneregler

Privatvejslovens regler er opdelt i afsnit som gælder i henholdsvis byzone og landzone. Der er her tale om planlovens by- og landzone - ikke færdselsloven.

Kommunen kan træffe beslutning om, at nærmere afgrænsede byer og bymæssige områder reguleres efter reglerne om byzone, selvom områderne ikke er byzone efter reglerne i planloven.

Byzone

Ved private fællesveje i privatvejslovens byzone skal kommunen tage stilling til f.eks. nedlæggelse, råden over vejareal, trafiksaneringer med mere. Reglerne er lavet for at sikre, at grundejernes dispositioner i forbindelse med vejene ikke er i strid med den offentlige planlægning.

Landzone

Kommunens beføjelser som vejmyndighed på private fællesveje i privatvejslovens landzone er stort set begrænset til at tage stilling til vejens stand i forhold til færdslens art og omfang. Det betyder, at kommunen ikke har mulighed for at hjælpe grundejerne i disse områder med tvister om vejforhold. Derudover kan grundejerne langs disse veje træffe beslutninger, som vejmyndigheden ikke har indflydelse på. 

Byzoneområder

Randers Kommune har i henhold til privatvejslovens § 3 stk. 2 besluttet, at byzonereglerne i privatvejslovens afsnit III skal gælde i hele Fårup, Purhus, Langå, Gassum, Sdr. Borup, Mejlby, Harridslev, Mellerup, Hald, Gjerlev og Ø. Tørslev.