Private fællesveje i byzone

Privatvejslovens regler er opdelt i afsnit som gælder i henholdsvis landzone og byzone. Dette afsnit omhandler de veje, kommunen administrerer efter byzonereglerne.

Grundejernes pligter

Ejere af ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej i byzone, er ansvarlige for vejens vedligeholdelse, renholdelse og snerydning. Grundejeren skal også sikre, at vejen er forsynet med forsvarligt afløb. Det betyder, at grundejerne også har ansvaret for at tømme rendestensristene. Grundejere kan kun fritages for disse pligter, hvis de kan dokumentere at de ikke har vejret.

Inden et vedligeholdelsesarbejde har grundejerne pligt til at drøfte dette med ledningsejere, for at koordinere eventuelle opgravninger i vejen.

Vejlaug

Kommunen anbefaler, at grundejerne opretter et vejlaug eller en grundejerforening, som kan spare op til både vedligeholdelse og snerydning, så dette ikke pludselig kommer som en stor udgift for den enkelte grundejer. På en privat fællesvej i byzone skal udgifterne fordeles efter ejendommenes benyttelse.

Kommunen har udarbejdet dette forslag til, hvordan fordelingen af udgifterne kan laves.

Kommunens pligter

Randers Kommune er vejmyndighed, selvom der er tale om private fællesveje. Det vil sige, at kommunen kan træffe en afgørelse, hvis der opstår uenighed mellem grundejerne om vedligeholdelse ved at afholde et vejsyn.

Hvis grundejerne ikke vedligeholder vejen, kan kommunen udstede et påbud for at sikre, at vejen fremstår som sikre færdselsarealer for fodgængere, cyklister og bilister.

Derudover skal der søges om tilladelse hos kommunen, hvis grundejere vil lave ændringer på den private fællesvej i byzone, som for eksempel at plante træer, lave vejbump eller etablere adgange til vejen. Reglerne er lavet for at sikre, at grundejernes dispositioner i forbindelse med vejene ikke er i strid med den offentlige planlægning.

Derudover skal vejmyndigheden udstede gravetilladelser til ledningsejere, som ønsker at grave i den private fællesvej i byzone. 

Kommunen har kun pligt til deltage i vedligeholdelsen på de private fællesveje, hvis kommunen ejer en grund der grænser til vejen.

Kommunen har ansvar for opsætning og vedligeholdelse af signalanlæg, færdselstavler og gadenavneskilte. Alt andet vejudstyr skal vedligeholdes af grundejerne.

Vejbelysningsmaster tilhører som udgangspunkt kommunen, men forskellige målerskabe, hovedkloakker og lignende hører under de pågældende ledningsejere.

Vejsyn

Ved uenighed om vedligeholdelse af en privat fællesvej i byzone kan en grundejer anmode kommunen om at afholde et vejsyn.

Kommunen vil så tage ud og se på den pågældende vej og vurdere omfanget af en eventuel vedligeholdelse. Derefter laver kommunen et overslag over arbejdet og et forslag til en kendelse, hvor arbejdet beskrives. Der laves også et forslag til, hvor stor en andel hver enkelt grundejer skal betale af udgifterne. Forslagene sendes til grundejerne sammen med en indkaldelse til et vejsyn.

Under selve vejsynet mødes kommunen med grundejerne og hører, hvad grundejerne har at sige til forslaget. Grundejernes bemærkninger og indsigelser bliver ført til referat. Referatet fremsendes til grundejerne, som så har 3 uger til at komme med yderligere indsigelser.

Derefter træffer kommunen endelig beslutning om, hvorvidt forslaget til kendelse skal godkendes med eller uden ændringer.

Kommunen kan også afgøre spørgsmålet om vedligeholdelse ved en skriftligt procedure.

Bemærk, at kommunen kan opkræve honorar for at udarbejde kendelser og holde vejsyn.

Lovgivning

Private fællesveje i byzone administreres efter reglerne i privatvejslovens afsnit III.