Ny rundkørsel i Assentoft

I 2014 åbnede Vejdirektoratet Ringvej Syd. Åbningen af den nye vej har medført at trafikken i området omkring Virkevangen er ændret. Der er kommet mere trafik på sidevejene Virkevangen og Skovvangsvej. Politiet har registreret 6 trafikuheld i krydset siden åbningen af Ringvejen. Siden efteråret 2014 har forvaltningen sammen med Østjyllands politi arbejdet for at tydeliggøre vigepligtsforholdene.

Der er etableret FULD STOP og hastighedsbegræsningen på Gl. Grenåvej er sat ned fra 80 km/t til 70 km/t. FULD STOP er i 2015 blevet tydeliggjort med ekstra skiltning og afmærkning på kørebanen. På trods af disse initiativer sker der fortsat uheld i krydset, som primært skyldes manglende overholdelse af FULD STOP fra sidevejene. Det er derfor blevet besluttet, at ombygge krydset til en rundkørsel.

Projektet er omfattet af VVM bekendtgørelsens Bilag 2, pkt. 11, d) Anlæg af veje. Derfor er der udført en VVM-screening af det fremtidige projekt, med henblik på at vurdere, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Randers Kommune har vurderet, at etableringen på det pågældende sted ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt efter § 3 stk. 2 i bekendtgørelse 1832 af 16-12-2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Afgørelsen kan påklages indtil den 15. marts 2016.

VVM Screeningsskema

VVM Screeningsafgørelse

Kortbilag

Oversigtstegning