Nye stiramper på Hobrovej

Nærværende projekt omhandler etablering af stiramper for, at forbinde eksisterende stier på Hobrovej med eksisterende stisystem ved tunnelen under Hobrovej.

Projektet er omfattet af VVM bekendtgørelsens Bilag 2, pkt. 11, d) Anlæg af veje. Derfor er der udført en VVM-screening af det fremtidige projekt, med henblik på at vurdere, om der skal udarbejdes en VVM-redegørelse.

Randers Kommune har vurderet, at etableringen på det pågældende sted ikke vil påvirke miljøet væsentligt og derfor ikke er omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt efter § 3 stk. 2 i bekendtgørelse 1832 af 16-12-2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning. Afgørelsen kan påklages indtil den 26. april 2016.

VVM Screeningsskema

VVM Screeningsafgørelse

Kortbilag

Oversigtsplan